Shuanglin Temple,  Pingyao, Shanxi Province of China

山西平遙雙林寺

(Source: Wikipedia)